/bsc/material-disciplinas/ine5432/

3 directories 7 files
Name Size Modified
exercicios
slides
Strict2PLScheduler
AlgumasRespostasListas1e2.pdf 15 KiB
ExercicioOtimizacaoAlgebrica.pdf 18 KiB
ExercicioPlanoExecucaoConsultas.pdf 14 KiB
formularioProcConsultas.pdf 23 KiB
listaExerciciosTransacoes.pdf 24 KiB
Notas-BD2-2010-1.pdf 14 KiB
plano-ensino-INE5432-07208-20101.pdf 22 KiB